Zgodnie ze Statutem Przedszkola dzieci mogą korzystać z trzech, dwóch lub jednego posiłku.

1.Opłaty za żywienie ustala dyrektor przedszkola
2. Świadczenia przedszkola w ramach podstawy programowej -5 godzin dziennie , są bezpłatne.
3. Opłata za świadczenia przedszkola przekraczające wymiar 5 godzin dziennie/ realizacja podstawy programowej/ ustala Rada Miasta Tarnowa
4. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, za świadczenia przedszkola dla drugiego dziecka pobiera się opłatę w wysokości 70%, a dla każdego kolejnego dziecka 50%
5 Czas pobytu dziecka , zakres i zasady korzystania z opieki przedszkolnej , sposób pobierania opłat reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami, a dyrektorem przedszkola.

Odpłatność za żywienie dziecka naliczana jest "z góry"- płatne do 10 dnia danego miesiąca. Za pobyt dziecka powyżej podstawy programowej , odpłatność naliczana jest za miesiąc " z dołu"- płatne do dnia 10 miesiąca następnego.
Wg umowy wyjątek stanowią miesiące- grudzień i czerwiec, w których dodatkowo należność za pobyt będzie pobierana z góry do dnia 20- go danego miesiąca (zamknięcie okresu rozliczeniowego). w związku z tym w miesiącach - wrzesień i styczeń, będzie pobierana tylko odpłatność za żywienie.

Wpłat należy dokonywać   przelewem na konto przedszkola /po uzyskaniu wcześniejszej  informacji szczegółowej/

W szczególnych przypadkach po uzgodnieniu indywidualnym, istnieje możliwość  dokonania wpłaty  bezpośrednio u intendentki przedszkola 

citi handlowy 47 1030 1250 0000 0000 8808 8018


W tytule przelewu należy wpisać imię nazwisko dziecka oraz numer grupy

Dziękujemy o terminowe wpłaty