Rekrutację do  przedszkola przeprowadza się w oparciu o:

 Zarządzeniem Nr 01/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

Uchwałę nr V/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem  prowadzącym.

Obowiązek przedszkolny

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na obszarze danej gminy.

2. W roku szkolnym 2018/2019 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego maja dzieci 6-letnie ur. w 2012 r.

3. W roku szkolnym 2018/2019 oddziały przedszkolne liczą do 25 dzieci.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

W pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegood19 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r., bez konieczności logowania się do systemu elektronicznego

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli publicznych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu publicznym.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola Publicznego składa się odpowiednio do dyrektora wybranego przedszkola publicznego (przedszkole pierwszej preferencji) w nieprzekraczalnym terminieod  09 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. do godz. 15.00

Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego może być zgłoszony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli publicznych. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli publicznych od najbardziej do najmniej preferowanych

Kryteria naboru

 I etap postępowania rekrutacyjnego

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów o którym mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe (obowiązujące we wszystkich przedszkolach publicznych):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria brane pod uwagę łącznie, a ich wartość jest jednakowa – 30 pkt.

 II etap postępowania rekrutacyjnego

W rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą nr V/358/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym:

1) oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub studiują w systemie stacjonarnym albo kandydat jest wychowywany samotnie przez jednego rodzica (opiekuna prawnego) pracującego lub studiującego w trybie stacjonarnym – 5 pkt;

2) dogodne położenie przedszkola, do którego ma być przyjęty kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata – 5 pkt;

3) rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego ma być przyjęty kandydat – 10 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w kryteriów są:

1) w przypadku kryterium określonego w pkt 1:

a) oświadczenie każdego z rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu bądź studiowaniu w systemie stacjonarnym, albo

b) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego kandydata 
o zatrudnieniu bądź studiowaniu w systemie stacjonarnym,

2) w przypadku kryterium określonego w pkt 2 - oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o jego miejscu pracy;

3) w przypadku kryterium określonego w pkt 3 – dane potwierdza dyrektor przedszkola, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu przedszkola.

Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokumenty składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego - zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - odpisu lub wyciągu z dokumentu.